TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
Vận dụng quan điểm chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ huyện Đạ Tẻh In trang
22/08/2023 03:23 CH

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Người dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Trong công tác xây dựng đảng, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm tra và giám sát, bởi theo Người: “Có kiểm tra mới huy động được tinh thần tích cực và lực lượng to tát của nhân dân, mới biết rõ năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời”.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn coi trọng công tác kiểm tra, đây là một trong các chức năng lãnh đạo của đảng, một bộ phận đặc biệt quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Công tác kiểm tra gắn liền tất yếu với sự lãnh đạo của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nghiêm khắc phê phán những cán bộ chưa nhận thức đầy đủ về vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, người căn dặn: Công tác kiểm tra đạt được kết quả hay không tùy vào những cán bộ được giao nhiệm vụ làm công tác kiểm tra.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát, Đảng bộ huyện Đạ Tẻh đã nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng đảng, làm cho Đảng bộ huyện luôn vững mạnh, phát triển toàn diện trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh. Từ nhận thức đó, trong những năm qua Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và UBKT các cấp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Trung ương, tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát; ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo thực hiện, đưa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đi vào nề nếp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong 06 tháng đầu năm 2023, BTV Huyện ủy đã tổ chức 03 cuộc kiểm tra đối với 07 tổ chức đảng và 04 đảng viên (Đạt tỷ lệ 75% so với kế hoạch). Cụ thể: Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo kết quả thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân đối với 03 tổ chức đảng và 03 đảng viên; kiểm tra về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 đối với 03 tổ chức cơ sở đảng; kiểm tra về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam” đối với 01 tổ chức và 01 đảng viên. Đảng ủy cơ sở đã tiến hành 14 cuộc kiểm tra đối với 20 tổ chức đảng và 16 đảng viên. Nội dung chủ 3 yếu tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Đảng và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; việc thực hiện nguyên tắc sinh hoạt đảng, thực hiện dân chủ, đoàn kết nội bộ. Các chi bộ trực thuộc đã tiến hành 18 cuộc kiểm tra đối với 18 đảng viên về việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra DHVP đối với 01 tổ chức đảng và 06 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đối với 03 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng đối với 02 tổ chức đảng; giám sát đối với 01 đảng viên và 01 tổ chức đảng

 Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong đảng bộ huyện đã nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng để lựa chọn nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát phù hợp, đảm bảo tính toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm; số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra giám sát không ngừng được nâng lên. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện các sai phạm, uốn nắn, nhắc nhở tổ chức đảng và đảng viên vi phạm chấp hành nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Qua đó góp phần giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần xây dựng đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh.

Tuy nhiên, trong những năm qua việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cấp ủy, UBKT các cấp còn có những hạn chế nhất định như: Một số UBKT Đảng ủy cơ sở chưa thực hiện được nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm, việc lựa chọn nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát còn dàn trải chưa có trọng tâm. Trong tình hình hiện nay, nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát của Đảng ngày càng được mở rộng, phong phú và phức tạp hơn, nhiều vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn chưa được cắt nghĩa từ góc độ lý luận. Trong thời gian tới để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy, UBKT các cấp phải tiếp tục vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát bằng các giải pháp sau:

Thứ nhất: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để nâng cao nhận thức cho  tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, để đưa công tác kiểm tra của Đảng bộ huyện đi vào nề nếp, đạt chất lượng, hiệu quả.

Thứ hai: Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy theo Điều 30 và thực hiện các nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng, tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; các cuộc kiểm tra, giá sát trên các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm; thực hiện tốt việc tham mưu công tác phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên. Thưc  thiện tốt công tác phối hợp với các ngành chức năng trong khối nội chính, với MTTQ và các đoàn thể để kịp thời xử lý, giai quyết các vụ việc, vụ án phát sinh.

Thứ ba: Củng cố, kiện toàn UBKT các cấp tương xứng, ngang tầm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ kiểm tra có đủ năng lực, trình độ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ tư: Đổi mới tác phong, lề lối làm việc, hàng năm chú trọng sơ tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, tham mưu kịp thời cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của toàn đảng bộ.
 

Lượt xem: 375
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • 002594609
  •  Đang online: 63
  •  Trong tuần: 10.939
  •  Trong tháng: 99.688
  •  Trong năm: 583.018