TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng 03 tháng đầu năm 2023 In trang
12/04/2023 03:19 CH

Chiều ngày 12/4/2023, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Đạ Tẻh đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật 03 tháng đầu năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và các đồng chí Phó bí thư, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở. Đồng chí Trịnh Xuân Dũng, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy chủ trì hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

03 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy và UBKT các cấp tuyên truyền, quán triệt Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 của UBKT Trung ương về hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Quyết định số 89-QĐ/TW, ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở. Chỉ đạo triển khai xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra cấp mình, tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Cụ thể: Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức 03 cuộc kiểm tra đối với 07 tổ chức cơ sở đảng và 03 đảng viên về thực hiện Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, tố cáo; công tác quy hoạch cán bộ và thực hiện Chỉ thị 43- CT/TW của Ban Bí thư; giám sát đối với 03 tổ chức đảng và 03 đảng viên về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Các đảng ủy trực thuộc đã tiến hành kiểm tra đối với 05 tổ chức đảng cấp dưới và 03 đảng viên, giám sát 04 cuộc đối với 02 tổ chức và 03 đảng viên về việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW, về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc Huyện ủy đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao. 03 tháng đầu năm, Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đối với 08chi bộ; kiểm tra tài chính đảng đối với 02 đơn vị. Toàn Đảng bộ đã thi hành kỷ luật đối với 06 đồng chí (Khiển trách 04, cảnh cáo 02) do vi phạm chính sách dân số KHHGĐ, chỉnh sửa hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng còn một số hạn chế: Việc tổ chức các hình thức (giám sát thường xuyên, công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng,…) để nắm bắt thông tin hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên chưa được đồng bộ, việc phát hiện và tổ chức kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ở cơ sở còn có những hạn chế nhất định. 

Hội nghị đã tập trung thảo luận, nêu các khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát ở địa phương, đơn vị và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Dũng đã đánh giá những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Ủy ban kiểm tra các cấp. Phân tích các hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, đồng thời nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của công tác KTGS của Đảng trong tình hình mới. Về nhiệm vụ 3 tháng tiếp theo, đồng chí nhấn mạnh: Cấp ủy và UBKT các cấp tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của Cấp uỷ, Ủy ban kiểm tra cấp mình theo kế hoạch đề ra. Ủy ban kiểm tra thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, tích cực thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, chú trọng nắm tình hình, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.Thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo phản ánh của tổ chức đảng, đảng viên và công dân.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Lượt xem: 542
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • 002627628
  •  Đang online: 56
  •  Trong tuần: 18.505
  •  Trong tháng: 132.707
  •  Trong năm: 616.037