TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện Đạ Tẻh In trang
31/10/2022 09:31 SA

Tuyên truyền là một trong những bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng, có nhiệm vụ phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền còn là sự cổ vũ, động viên, thúc đẩy quần chúng hăng hái tham gia các phong trào; đấu tranh với những quan điểm, hành động sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần giáo dục lý luận, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Hội thảo Kỹ năng tuyên truyền của cán bộ tuyên giáo ở cơ sở
Hội thảo Kỹ năng tuyên truyền của cán bộ tuyên giáo ở cơ sở

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện Đạ Tẻh đã được triển khai khá hiệu quả, cụ thể như sau:

- Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được quan tâm thường xuyên, liên tục. Ngay sau mỗi lần Đại hội Đảng bộ huyện, Ban Tuyên giáo tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập đội ngũ báo cáo viên cấp huyện gồm 15 đồng chí làm lực lượng nòng cốt triển khai công tác tuyên truyền miệng. Trong quá trình hoạt động, đội ngũ báo cáo viên cấp huyện được kiện toàn, bổ sung để đảm bảo số lượng, chất lượng và tính kế thừa. Ngoài ra, 11/11 Đảng uỷ các xã, thị trấn (nay là 09/09 xã, thị trấn) cũng đã thành lập đội ngũ tuyên truyền viên, đến nay có tổng cộng 67 đồng chí. 

- Việc tổ chức học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng; tỷ lệ cán bộ, đảng viên…tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết hàng năm luôn đạt trên 98%, đã góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của cấp ủy.

- Các hoạt động tuyên truyền được quan tâm đẩy mạnh bằng nhiều kênh, nhiều hình thức khá phong phú như tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, truyền thanh), tuyên truyền thông qua các hình thức sinh hoạt chính trị (hội thi, hội thảo, toạ đàm…), tuyên truyền bằng các phương tiện trực quan (khẩu hiệu, panô, áp phích, tranh ảnh…) thông qua sinh hoạt chi, tổ, hội; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin lưu động; tuyên truyền qua các trang thông tin của huyện, của các cơ quan, đơn vị; thông tin kịp thời về thời sự, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện được tiến hành khá thường xuyên; việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện hiệu quả. 

Kết quả năm 2022, Huyện ủy đã tổ chức được 43 lớp/4.445 lượt cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chuyên đề năm 2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; thực hiện trách nhiệm nêu gương; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững”; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện thông qua sinh hoạt chi, tổ, hội đã tổ chức 102 buổi tuyên truyền cho 4.680 lượt đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.

Các cơ quan trong khối tuyên truyền luôn chú trọng công tác tuyên truyền cổ động trực quan bằng panô, băng rôn, cờ, khẩu hiệu, đèn hoa trên các tuyến đường chính, trụ sở Huyện ủy, UBND huyện, Đài tưởng niệm, quảng trường, Trung tâm VH,TT&TT và các cụm pa nô trong toàn huyện đảm bảo đúng thời gian, tính thẩm mỹ, nội dung. Đã thực hiện được: 1.030m2 pa nô (12 cụm pa nô/77 bảng); 1150 lượt khẩu hiệu phướn, 52 lượt băng rôn, 127 lượt cờ các loại; biên tập và phát sóng hơn 150 tin, bài trên hệ thống phát thanh của huyện; xây dựng chương trình tuyên truyền lưu động về Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp trong huyện, kết hợp với biểu diễn văn nghệ.

Ngoài công tác tuyên truyền miệng, huyện còn có nhiều kênh tuyên truyền khác như: Tổ chức cuộc thi trực tuyến tim hiểu Chuyên đề năm 2022 trên Cổng thông tin điện tử của Huyện ủy; UBND huyện thường xuyên nâng cao chất lượng thông tin đăng tải, hàng năm thu hút trên hàng trăm nghìn lượt truy cập với hàng trăm tin, bài, ảnh. Bên cạnh đó, huyện đã thành lập nhóm Facebook và trang fanfage ĐẠ TẺH TRONG TÔI với 24.000 thành viên để nâng cao hiệu quả tuyên truyền và đấu tranh phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên mạng xã hội từ năm 2019. Mỗi năm, Trang và nhóm đã có hơn 1600 bài viết được chia sẻ, hàng triệu lượt tương tác cũng như lượt người tiếp cận bài viết, hàng trăm nghìn like, gần 10.000 lượt share, hơn 20.000 lượt comments. Trang đã phát huy vai trò định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài huyện. Các nhóm Zalo của Ban Tuyên giáo với hàng trăm thành viên là cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị tích cực tương tác, chia sẻ thông tin.

Có được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sự quan tâm tạo điều kiện tối đa của Thường trực Huyện ủy, nhất là sự phối hợp nhịp nhàng giữa Ban Tuyên giáo cấp ủy với UBND cùng cấp trong việc thực hiện Quy chế 238. Đặc biệt là sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp ủy cơ sở trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú như: sử dụng loa di động trong tuyên truyền pháp luật, phòng chống thiên tai, dịch bệnh,… nên thông tin tuyền truyền đến tận những buôn làng xa xôi nhất của huyện.

Có thể nói chất lượng công tác tuyên truyền miệng tuy đã được nâng cao, tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: công tác tuyên truyền chưa được đổi mới, đi vào chiều sâu, nội dung hình thức tuyên truyền chưa được phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Trình độ, năng lực, kỹ năng của cán bộ làm công tác tuyên truyền, là những báo cáo viên, tuyên truyền viên của Mặt trận, đoàn thể cơ sở vẫn còn nhiều hạn chế, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tuyên truyền chưa đáp ứng yêu cầu thực tế; báo cáo viên, tuyên truyền viên chỉ nói một chiều làm cho người nghe khó nhớ, nhàm chán). Và trên thực tế, nhiều tổ chức đoàn, hội cơ sở còn rất lúng túng trong việc tổ chức tuyên truyền học tập cho cán bộ đoàn viên, hội viên và nhân dân (Nguyên nhân do cán bộ làm công tác tuyên truyền ít được tập huấn để nâng cao khả năng chuyên môn. Vì vậy việc tuyên truyền, triển khai chủ trương, Nghị quyết chỉ đạt ở mức độ nhất định, chưa đáp ứng tốt yêu cầu; tài liệu tuyên truyền còn hạn chế, nội dung chưa đáp ứng cho các đối tượng cần được tuyên truyền).

Để công tác tuyên truyền ở cơ sở trong thời gian tới thật sự có hiệu quả cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; đồng thời thực hiện những giải pháp sau:

Một là, phải nận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền miệng ở cơ sở; phải xác định đối tượng cụ thể và lựa chọn nội dung phù hợp với từng đối tượng. Nội dung tuyên truyền cần phải có trọng tâm, trọng điểm, dễ hiểu, dễ nhớ; kết hợp lý thuyết với thực tiễn, thiết thực trong đời sống tạo cảm nhận gần gũi, dễ tiếp nhận. Hay nói cách khác, công tác tuyên truyền phải được lồng ghép gắn kết chặt chẽ với việc tổ chức tốt các phong trào tại địa phương, nhằm thúc đẩy và chuyển hoá nhận thức của người nghe theo hướng tích cực và hiệu quả.

Hai là, thực hiện công tác tuyên truyền đối với người tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng dân cư để có sức lan tỏa và tác động hiểu quả hơn. (Ví dụ như: trong lĩnh vực tôn giáo, chức sắc là người có uy tín sẽ ảnh hưởng lớn đến tín đồ. Tiếng nói của chức sắc có sức thuyết phục lớn tác động, quyết định đến lập trường và thái độ của tín đồ. Do vậy đối với công tác tôn giáo thì việc tuyên truyền vận động chức sắc các tôn giáo là rất quan trọng).

Ba là, thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức, xây dựng và phát triển lực lượng làm công tác tuyên truyền của Mặt trận, đoàn thể tại cơ sở; bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức, kỹ năng, cung cấp tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Mặt trận, các đoàn thể cơ sở để thực hiện công tác tuyên truyền.

Bốn là, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phải phát huy vai trò là cơ quan tham mưu nòng cốt cho cấp ủy trong việc chỉ đạo công tác tuyên truyền. Nhanh nhạy trong việc nắm bắt thông tin dư luận, đề xuất giải pháp để kịp thời tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Nguồn: Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Lượt xem: 7.450
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002155693
  •  Đang online: 63
  •  Trong tuần: 5.482
  •  Trong tháng: 49.836
  •  Trong năm: 144.102