TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
Ðạ Tẻh: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát In trang
19/07/2023 08:29 SA

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy (BTV), sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT), cấp ủy, UBKT các cấp huyện Đạ Tẻh đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố hệ thống chính trị địa phương ngày càng vững mạnh.

Huyện ủy Đạ Tẻh thực hiện việc giám sát về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

 

Đảng bộ huyện Đạ Tẻh có 2.223 đảng viên, sinh hoạt tại 36 tổ chức cơ sở đảng (13 đảng bộ và 23 chi bộ cơ sở). Trong đó, đảng viên nữ 891 đồng chí, đảng viên dân tộc thiểu số 401 đồng chí, đảng viên theo tôn giáo 77 đồng chí. Hiện nay, toàn Đảng bộ huyện có 13 UBKT đảng ủy cơ sở, mỗi đơn vị có 3 đồng chí (riêng đơn vị thị trấn Đạ Tẻh có 5 đồng chí). 

Đồng chí Trịnh Xuân Dũng - Chủ nhiệm UBKT huyện Đạ Tẻh cho biết, những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện luôn được cấp ủy các cấp từ huyện đến cơ sở quan tâm; kịp thời xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp cấp ủy phổ biến quán triệt kịp thời, đầy đủ các quy định, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các văn bản quy định về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ học tập, thực hiện. Đặc biệt, hàng tháng, Thường trực Huyện ủy tổ chức giao ban công tác xây dựng Đảng để nắm bắt và chỉ đạo công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện nói riêng; chỉ đạo UBKT Huyện ủy thực hiện giao ban hàng quý với UBKT đảng ủy cơ sở.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, BTV Huyện ủy Đạ Tẻh đã tổ chức 3 cuộc kiểm tra đối với 7 tổ chức Đảng và 4 đảng viên. Cụ thể, kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo kết quả thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân đối với 3 tổ chức Đảng và 3 đảng viên; kiểm tra về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 đối với 3 tổ chức cơ sở đảng; kiểm tra về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam” đối với 1 tổ chức Đảng và 1 đảng viên. Hoàn thành 1 cuộc giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương đối với 3 tổ chức cơ sở đảng và 3 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, các tổ chức Đảng và đảng viên thực hiện tương đối tốt các nội dung; một số tồn tại, hạn chế đã được BTV Huyện ủy chỉ đạo khắc phục, sửa chữa theo quy định.

Bên cạnh đó, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo UBKT Huyện ủy tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức Đảng và 6 đảng viên trong việc chuyển đổi đất công không đúng quy định. Qua kiểm tra, tổ chức Đảng và đảng viên đều có vi phạm, UBKT Huyện ủy đã tham mưu BTV Huyện ủy Đạ Tẻh xử lý kỷ luật đối với 1 tổ chức Đảng và 1 đảng viên bằng hình thức khiển trách; UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật đối với 4 đảng viên bằng hình thức khiển trách, 1 đảng viên vi phạm nhưng chưa đến mức kỷ luật, cho kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Đối với đảng ủy cơ sở, trong 6 tháng đầu năm 2023, đã tiến hành 14 cuộc kiểm tra 20 tổ chức Đảng và 16 đảng viên. Nội dung chủ yếu tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Đảng và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện nguyên tắc sinh hoạt Đảng, thực hiện dân chủ, đoàn kết nội bộ; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương, Quy định số 04 của Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 04 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; việc triển khai thực hiện Kết luận số 21về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng về hệ thống chính trị và Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đến nay, các đơn vị đã thực hiện xong 11 cuộc kiểm tra đối với 18 tổ chức Đảng và 12 đảng viên, còn lại 3 cuộc kiểm tra đối với 2 tổ chức Đảng và 4 đảng viên đang tiếp tục triển khai thực hiện.

Theo đồng chí Trịnh Xuân Dũng, để công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong thời gian tới được thực hiện đảm bảo có hiệu quả, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện Đạ Tẻh sẽ tăng cường công tác tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 đã đề ra đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; đẩy mạnh việc giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức Đảng, đảng viên và công dân...

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Lượt xem: 276
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • 002627320
  •  Đang online: 56
  •  Trong tuần: 18.197
  •  Trong tháng: 132.399
  •  Trong năm: 615.729