TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG !
Đạ Tẻh: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW In trang
13/07/2022 10:09 CH

Chiều 13/7, Huyện ủy Đạ Tẻh đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy Đạ Tẻh chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 18

 

Theo báo cáo, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 18, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã được đổi mới, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Để đạt được các mục tiêu đề ra theo đúng lộ trình, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời tổ chức phổ biến, quán triệt và cụ thể hóa ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 18, các văn bản triển khai của trung ương, của tỉnh về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy từ huyện đến cơ sở với quyết tâm cao, đúng với tinh thần của Nghị quyết 18 phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Cụ thể: Sắp xếp, sáp nhập đối với các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố không đảm bảo quy mô về diện tích, dân số theo quy định; giải thể những đơn vị có quy mô nhỏ không phù hợp, hoạt động kém hiệu quả; sáp nhập những đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; thực hiện một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh, giảm cấp trưởng để tinh gọn đầu mối, giảm biên chế, giảm cấp trung gian, tránh trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý. Từ đó, nâng cao chất lượng bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. 

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Đề án vị trí việc làm gắn với tinh giản biên chế theo lộ trình và các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành tỷ lệ giảm tối thiểu 10% (tính đến thời điểm năm 2021 theo kế hoạch); kinh phí chi trả chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức tinh giản biên chế đảm bảo đúng quy định. Việc thực hiện tinh giản biên chế đối với những vị trí dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc góp phần tiết kiệm, tránh lãng phí ngân sách cho nhà nước; tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Các cấp ủy, chính quyền, tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị luôn quan tâm thực hiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý biên chế, cụ thể đã thực hiện tinh giản được những cán bộ, công chức không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện hoặc còn hạn chế năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ; tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị theo Đề án vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh theo quy định; sắp xếp, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình. Từ đó chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của địa phương ngày càng nâng cao, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, năng lực công tác gắn với vị trí việc làm, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. 

Đối với một số mô hình tổ chức, kiêm nhiệm, như: Mô hình Văn phòng Huyện ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy đã tiết kiệm được biên chế văn thư, lưu trữ, cơ sở vật chất phục vụ công tác văn thư lưu trữ tại các cơ quan tham mưu, giúp việc; thuận tiện trong công tác quản lý, tra cứu văn bản. Mô hình Cơ quan khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện phát phát huy tốt hiệu quả, tạo được sự đồng bộ trong triển khai nhiệm vụ của khối với cơ sở; tuy nhiên việc thực hiện quy chế hoạt động của khối chưa đảm bảo do thiếu căn cứ pháp lý cũng như sự đồng bộ trong chỉ đạo của các cơ quan ngành dọc cấp trên. Mô hình Trung Tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện trên cơ sở sáp nhập Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện vào Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đã giảm được 1 biên chế cấp trưởng đơn vị sự nghiệp, tạo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo tuyên truyền. Mô hình Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đã giúp thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, giảm được biên chế cấp trưởng.

Ngoài ra, triển khai thực hiện Nghị quyết 18, huyện Đạ Tẻh đã giải thể Phòng Dân tộc, đưa chức năng về Văn phòng HĐND và UBND huyện và một số cơ quan chuyên môn khác nên giảm được 1 bộ máy phòng chuyên môn cấp huyện. Giải thể, sáp nhập trường học, xóa bỏ các điểm trường lẻ đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục tập trung đầu tư cơ sở vật chất, thực hiện công tác quản lý thuận lợi hơn; các giáo viên có điều kiện trau dồi, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy và học.

Riêng tinh giản biên chế đối với Khối Đảng - Đoàn thể: Tổng số biên chế thực tế (số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước) có 46 người; giảm so với số thực tế tại thời điểm trước khi thực hiện Nghị quyết (62 người) là 16 người (tỷ lệ 25,8%). Đối với Khối các cơ quan của Nhà nước: Tổng số biên chế hành chính thực tế (số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước) có 92 người; giảm so với số biên chế thực tế thời điểm trước khi thực hiện Nghị quyết là 15 người (tỷ lệ 14,02%). Tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập (hưởng lương từ ngân sách nhà nước) giảm được 151 người; giảm so với số biên chế đã được HĐND duyệt là 15,63%; trong năm 2022, số biên chế viên chức được giao là 880 người, giảm 86 người, (tỷ lệ 8,9%).

Đối với chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố không đảm bảo tiêu chí, đã giảm 2 xã, 29 thôn, tổ dân phố; cán bộ cấp xã giảm 22 người, công chức cấp xã giảm 23 người, số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã giảm 52 người, số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố giảm 99 người…

Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để các đại biểu phát biểu về những mặt thuận lợi, hạn chế và một số bài học kinh nghiệm khi triển khai thực hiện Nghị quyết 18; đồng thời, đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới để đảm bảo Nghị quyết 18 tiếp tục triển khai có hiệu quả trên địa bàn huyện.

Nguồn: BaoLamDong.vn

Lượt xem: 185
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000790500
  • Đang online: 33
  • Trong tuần: 4.714
  • Trong tháng: 14.618
  • Trong năm: 353.305